حضور مدیرعامل و معاونین محترم شستا در جلسه هیات مدیره هلدینگ

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین