دیدار استاندار محترم استان اردبیل با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ

روز چهارشنبه مورخه 97/12/23 ، استاندار محترم اردبیل با مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ در خصوص توسعه دامداریها در دفتر مدیر عامل هلدینگ دیدار کردند.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین