بازدید مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره هلدینگ از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره، هیئت مدیره مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از قسمت های مختلف شرکت گلدشت نمونه اصفهان آبان ماه ۱۳۹۷ از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین