بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از شرکت فکا

جناب آقای مهندس صادقی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و معاونین ایشان در تاریخ 1397/01/21ا از شرکت کشت و دامداری فکا بازدید نمودند.
این بازید با هدف آشنایی بیشتر با دامپروری در اصفهان و همچنین روش ها و تکنولوژی های استفاده شده توسط شرکت فکا انجام شد.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین