اخذ استاندارد های ISO در شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر موفق به اخذ گواهینامه استاندارد های ایزو۹۰۰۱:۲۰۱۵ ، ایزو ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ و ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ از مرکز استاندارد IAS گردید.

logo new شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین