امضا تفاهم نامه با استانداری کرمان جهت مشارکت در طرح های سرمایه گذاری

اخبار هلدینگ